English EN Thai TH
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

         เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการตอบแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box