ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.  นางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA แก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานได้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2567) ที่กำหนดให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์กำหนด (89 คะแนนขึ้นไป) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง  แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments Box