ร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมรับฟัง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เตรียมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube: สำนักงาน ป.ป.ช. และ DOPA Channel โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Facebook ใน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ภาคเช้า 3 หัวข้อ ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “STRONG Together ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. และพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand Integrity: CPI Improve” โดยผู้แทนจาก UNODC
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “New Next Normal” (ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต) / ความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กิจกรรมที่ 2 ในภาคบ่าย เป็นการสัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ประเด็นหัวข้อ “Integrity on Community Ecology” โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าร่วม 2 กลุ่ม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้ทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย ในกลุ่มที่ 4 และมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมในกลุ่ม 3 ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยทั้งหมด 4 กลุ่มประกอบด้วย
กลุ่ม 1: Community Ecology for the Future Learning นิเวศวิทยาการเรียนรู้: สร้างภูมิต้านทานการทุจริต
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/414317830770288

กลุ่ม 2: Strong Community, STRONG Participation ชุมชนเข้มแข็ง: ทุกภาคส่วนร่วมแรงเข้มข้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/481922197131417
เข้าร่วมกลุ่ม 3: Anti Bribery Toolbox เครื่องมือต้านและลดการทุจริต: ร่วมคิด-สร้าง-ใช้ ให้เกิดผล
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/364899005857435

เข้าร่วมกลุ่ม 4: Facing Future Challenges: Anti-Corruption Trends รับมือคอร์รัปชันในวันที่โลกเปลี่ยน

     ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/videos/1135845557008196
พร้อมทั้งได้เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ เสมือนจริงที่ https://spatial.io/s/N-A-C-C-6319cc54af75330001794d18?share=2783749497623169242 

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box