ร่วมพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อรับชมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันนี้เวลา 08.00 น. (8 ธันวาคม 2566) นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” และร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครศรีฯ ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน ด้านการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
          1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ
                   โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ปปท. เขต 8  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 
                    1.1 การลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดย เป้าหมาย เป็นการดำเนินโครงการก่อสร้างของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น โครงการจุดบริหารน้ำแร่ โครงการระบบน้ำบาดาล ซึ่งสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือไม่คุ้มค่า หรือวงเงินงบประมาณสูงเกินจริง โดยบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชน
                    1.2  คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 8 เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การยกระดับคะแนนความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA  (ในส่วนนี้ดำเนินการ
ในลักษณะหน่วยงานร้องขอ หรือ สำนักงาน ปปท. เขต 8 ประสานลงพื้นที่เอง)
          2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
                    2.1 ภาคประชาชน
                    กิจกรรมที่ 1 เปิดเวทีสาธารณะ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความศรัทธาเชื่อมั่น บูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย  เชิงรุก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชาคมและสร้างการมีส่วนร่วม ณ พื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
                   กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่เฝ้าระวัง หรือป้องกัน หรือตรวจติดตาม หรือแก้ไขปัญหา หรือสกัดกั้น ในกรณีที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือปัญหาอื่นใดในเขตพื้นที่ โดยการเปิดบ้าน ป.ป.ท. พบประชาชน และทุกภาคส่วนเพื่อรับข้อมูล หรือข่าวสาร หรือเรื่องอื่น ๆ ตามหน้าที่อำนาจภายใต้ พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเบาะแสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายเชิงคุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่าย PACC ต้านทุจริตต้นแบบ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นำไปสู่การเป็นเครือข่ายต้นแบบที่มีจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และการมอบรางวัลเครือข่าย PACC ต้านทุจริตต้นแบบ
                    กิจกรรมที่ 4 หนุนเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน โดยสนับสนุนวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายสภาองค์กรชุมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  
                    2.2 ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ นักลงทุน
                    ดำเนินการโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ในการต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาการท่องเที่ยวจังหวัด เน้นกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจรุ่นใหม่โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง การป้องกันการทุจริต พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแส เมื่อพบการกระทำความผิดชองเจ้าหน้าที่รัฐ

Facebook Comments Box