ร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมนิลพยีคส์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

Facebook Comments Box