English EN Thai TH
ร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมนิลพยีคส์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยวิทยากร นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box