ภาพกิจกรรมก่อนและหลังการประเมินของหน่วยงาน

Before

After

S__171196444
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
การดำเนินกิจกรรม 5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
5ส หน่วยตรวจสอบภายใน
ADEC5E82-2A6B-434A-88F9-94B59176DD2E
S__171196451

การสร้างวินัยในการจอดรถ

สร้างวินัย จอดรถให้ปลอดภัย และถูกวิธี

ตรวจประเมิน 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

ตรวจประเมิน 5ส Green หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริหาร