มาตรฐาน 5 ส Green ประจำหน่วยงาน


มาตรฐานกลาง 5ส Green (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565)