วิสัยทัศน์

“เสริมสร้างธรรมรัฐในมหาวิทยาลัย  เพื่อสังคมไทยในอนาคต”

พันธกิจ

หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง  ระบบการควบคุมและกำกับดูแลที่ดีโดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง  เพียงพอ รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

(1)  เพื่อให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี

(2)  สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(3)  เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยสามารถมั่นใจได้ว่าระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี มีความน่าเชื่อถือ  ถูกต้อง และรวดเร็วทันเวลา  มีระบบป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ

(4)  เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนปฏิบัติงานตามที่กำหนด

(5)  เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพ  และการประหยัดในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

(6)  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย

      –  เสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้บรรลุประสิทธิผลในการทำงาน

      –  หามาตรการป้องกันการรั่วไหลและการทุจริตต่าง ๆ