ประชุมพิจารณาการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะทำงานร่วมประชุมประชุมพิจารณาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

         ทั้งนี้ การประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Quality Assurance Review) เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบภายในภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้:

          1. การวางแผน (Planning): กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ วางแผนการทำ Internal Audit Quality Assurance Review รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น
          2. การดำเนินการ (Execution): การดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด การเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เป็นมีต่อการประเมิน การตรวจสอบกระบวนการทำงานของทีมตรวจสอบภายใน
          3. การประเมิน (Assessment): การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายใน การประเมินการปฏิบัติงานและการทำงานของทีมตรวจสอบ
          4. การรายงาน (Reporting): รายงานผลการตรวจสอบภายใน
การแนะนำและวิธีการปรับปรุง
          5. การทำความเข้าใจและการพัฒนา (Understanding and Development): การทำความเข้าใจจากผลการประเมิน การพัฒนาแผนการปรับปรุงและการทำซ้ำกระบวนการการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพของทีมตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการในองค์กร

Facebook Comments Box