ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

         วันที่ 1 ธันวาคม 2566 พนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ITAS NACC และ Youtube : ITAS NACC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpareency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

Facebook Comments Box