บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ : ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                         บัญชีบัณฑิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 075-477017
Email : schathat@wu.ac.th
งานตรวจสอบการดำเนินงาน

นางปรีดา โชติช่วง

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                         บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 075-477013
Email : cpreeda@wu.ac.th

นางภานุชนาถ รูปโอ

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 075-477011
Email : panutchanart.ro@wu.ac.th

นางสาวสุวิมล แสนพยุหะ

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 075-477015
Email : suwimon.sae@wu.ac.th
งานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย

นางสาวอาภาภัทร โรจนราธา

ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                         บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 075-477016
Email : raphapha@wu.ac.th

นางสาวกิตติยา กองผล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 075-673758
Email : kkittiya@wu.ac.th

นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 075-477014
Email : nussara.ch@wu.ac.th
งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย

ตำแหน่ง : กำกับดูแลงานบริหารทั่วไปและธุรการ
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                         บัญชีบัณฑิต
วุฒิบัตร : CPIAT
เบอร์ติดต่อ : 075-477017
Email : schathat@wu.ac.th

นางสาวเบลล์ ชาโนเพ็ญศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
วุฒิบัตร :
เบอร์ติดต่อ : 075-673755
Email : bell.ch@wu.ac.th