โครงการสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ "ถอดกับดักคอร์รัปชัน"

ถอดกับดักคอร์รับชัน “THE BIG PUSH IN CORRUPTION TRAP”

 

 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ถอดกับดับคอร์รับชั่น  The big push in CORRUBTION TRAP” วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

          สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ถอดกับดักคอร์รับชัน ผ่านระบบออนไลน์และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการดำเนิน วิเคราะห์และประเมินผลภาพรวม และเผยแพร่ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 จะสิ้นสุดลงในปี 2564 นี้ แต่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคมโดยรวมจากยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 เป็นผลมาจากการผลักดันและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต