ตัวแทนจากหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลาง ประเมิน 5 ส หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมตรวจประเมิน 5 ส

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา  ตัวแทนจากหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นคณะกรรมการกลาง ประเมิน 5 ส Green หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        ทั้งนี้ การตรวจประเมิน 5 ส Green มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

Facebook Comments Box