English EN Thai TH
งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

        หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการชี้แจง “งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube : GoodGovernance NACC วันที่ 10 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น.
จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เดินหน้าสู่ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และฟังการบรรยาย เรื่อง “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box