กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

 

กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”

เจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน และรับฟังการนำเสนอผลโพล (Poll) เกี่ยวกับความคิดเห็นขอประชาชนที่มีต่อการประเมิน ITA ในโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ITA มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์  เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อนำเสนอไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป