English EN Thai TH
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนบคิด ‘Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »