กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนบคิด ‘Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต