English EN Thai TH
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 กับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม AD 4311 ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box