การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและนางปรีดา โชติช่วง รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 กับบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม AD 4311 ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box