English EN Thai TH
การเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และพนักงานภายในหน่วยงานร่วมกัน Kick Off เพื่อเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) หน่วยตรวจสอบภายใน

          ด้วยการตรวจสอบภายใน มี ๒ กิจกรรม คือ
     (๑) การให้ความเชื่อมั่นที่เป็นการตรวจสอบด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน และ
     (๒) การให้คำปรึกษา เป็นลักษณะการให้คำแนะนำ การเป็นพี่เลี้ยง และการอบรม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และช่วยให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายในได้มีแผนการตรวจสอบที่จะมีกิจกรรมให้คำปรึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น โดยการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) มีการดำเนินการดังนี้
   ๑. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถร้องขอให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการโดยมีการทำข้อตกลง
   ๒. หน่วยตรวจสอบภายในให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การสนับสนุนวิทยากร การตอบประเด็นข้อหารือ หรือการถาม-ตอบนานาสาระที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้ง
   ๓. ช่องทางการสื่อสาร การประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเว็บไซต์ https://iau.wu.ac.th/  ไลน์ : คลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Clinic) Link: shorturl.at/ELMX9  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : iau@wu.ac.th หรือ โทรศัพท์ : ๗๓๗๕๕, ๗๓๗๕๗, ๗๗๐๑๓, ๗๗๐๑๗
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »
Facebook Comments Box